Legen frem - et 2årigt udviklingsprojekt i Svanens netværk 2015 og -16

Selvejenetværket i Lyngby har i de seneste år haft et pædagogisk udviklingsprojekt med forsker Ditte Winther-Lindqvist, phd. og lektor ved Århus Universitet DPU.

Projektet handler om at styrke det pædagogiske arbejde omkring børns læring, udvikling og livsduelighed gennem leg. Den nyeste forskning på området viser, at børn der har gået i dagtilbud med mulighed for at lege klarer sig bedre i skolen senere hen end de børn der har gået i dagtilbud som er baseret på undervisning. Dertil kommer at den danske daginstitutionstradition altid har prioriteret børns leg, så det er naturligt for personalet at arbejde med børns leg, i forbindelse med at sikre ejerskab når der er et ønske om at højne pædagogisk kvalitet i danske dagtilbud. I projektet har ledere, souschefer og pædagoger arbejdet med at lave iagttagelser af børnenes leg og legemiljø mhp at se hvor muligheder, betingelser og rammer for børnenes fordybede leg kan styrkes. Projektet bygger på ny forskning der viser, at fantasi og leg ikke kommer af sig selv, men udvikles på baggrund af kulturel fælles erfaring og viden. Børnene skal stimuleres og have gode rammebetingelser for at udvikle fantasi og legekompetencer: i form af tid til leg, gode remedier for leg og voksne der inspirerer til erfaringer med verden. I den forbindelse har vi fokuseret på at løfte den faglige genkendelse af forskellige former for leg, med særligt øje for at tilgodese den fordybede fantasileg som er udviklingens motor for børn i 0-6 års alderen. Her har vi arbejdet med den voksnes rolle og deltagelse i legen som mere eller mindre involveret. Vi har arbejdet med metaforer om at pædagogerne kan gå foran, ved siden af og bagved børnene i deres leg, og at det er nyttigt at pædagogerne i højere grad går foran i børnenes leg i form af at deltage, sætte i gang, give inspiration og mægle omkring børnenes legeaktiviteter.

Bilag
Forældremøde i oktober 2015
Slides fra Forsker Ditte Winther Lindqvist oplæg om Legens beydni9ng