Værdigrundlag

Værdigrundlag

Svanens værdigrundlag, tager udgangspunkt i et menneskesyn, der opfatter børn og unge som ligeværdige samfundsborgere. Som selvstændige individer, der gennem relationer til andre børn og voksne lærer egne behov at kende og udvikler evnen til at indgå i fællesskaber og skabe venskaber, som et vigtigt fundament for en god barndom.Svanens vigtigste opgave er, i samarbejde med forældrene, at drage omsorg for at barnet føler sig værdsat, set og støttet og dermed at give barnet de bedste muligheder for en tryg og harmonisk opvækst, hvor det får tilgodeset dets fysiske, psykiske og sociale behov.Svanen skal skabe rammer der giver børnene mulighed for at udvikle såvel fysiske som intellektuelle, emotionelle og sociale kompetencer.Personalets opgave er at indgå i det forebyggende arbejde og sikre at børn med særlige behov får den støtte, de har krav på.Børnene i Svanen skal omgås voksne med høje faglige kvalifikationer. Voksne der opfatter barndommen som en unik periode i menneskets liv, den periode hvor mennesket formes og hvor opvækstbetingelserne har afgørende betydning for, hvordan man klarer sig i voksenlivet.Det er Svanens opgave at skabe et tæt forældresamarbejde, så institutionen bliver et trygt sted for hele familien. Et samarbejde som skal bidrage til, at institutionen og hjemmet bliver et supplement til hinanden, og derved danne grundlag for helhed i barnets liv.Svanen skal medvirke til at fremme en god integrationspolitik, med respekt for familier med anden etnisk baggrund. Personalet skal se det som en særlig opgave at lære børnene at forskelligheder giver større indsigt og forståelse og kan berige livet.

De overordnede pædagogiske målsætninger – MED BØRNENE·

Det pædagogiske udviklingsforløb skal være en løbende proces, hvor mål og midler til stadighed kan tilpasses den aktuelle børne- forældre og personalegruppe.· Børnenes daginstitutionsforløb skal ske i et tæt samarbejde med forældrene, hvor daginstitutionslivet og børnenes samvær med forældrene skal være et supplement til hinanden og bidrage til helhed i barnets liv.· Børnene skal have styrket og udviklet deres selvværd og selvtillid, som en af de vigtigste forudsætninger for at tilegne sig forskellige kompetencer.· Personalet skal være nærværende, omsorgsfuld og respektere det enkelte barns behov, så børnene får en tryg og tillidsfuld barndom. · Det er personalets opgave at sikre en hverdag, hvor der både lægges vægt på planlagte aktiviteter og gives plads til børnenes selvstændige leg og spontanitet. · Hverdagen skal foregå i en rar og hyggelig atmosfære, hvor omgangsformen og omgangstonen afspejler respekt for hinanden. Børnene skal kunne mærke, at de voksne kan lide at være sammen med dem, og at de hver især er nogle unikke personligheder.· Børnene skal i et lærende miljø udvikle deres sociale kompetencer og opnå konkrete færdigheder, der gør dem parate til og giver dem lyst til at tage nye udfordringer op, bl.a. i forbindelse med skolestart. Svanen har et formaliseret samarbejde med Engelsborgskolen.Howard Gardners teori om de mange intelligenser/kompetencer ligger til grund for helhedsforståelsen af barnet og er med til at danne grundlaget for pædagogikken i Svanen. De mange intelligenser er den følelsesmæssige, sociale, sproglige, rumlige, matematisk/logiske, musiske, kropslige og naturalistiske intelligens. De 6 pædagogiske læreplanstemaer er meget i tråd med denne helhedsopfattelse. Vores ønske med pjecen 'Lærerige historier - anerkendelse - inklusion - læring' er at dokumentere, hvordan vi i Børnehuset Svanen bestræber os på at give børnene omsorg og anerkendelse, således at de føler sig værdsat, set og støttet. Det er processer som er vigtige at være opmærksom på, når vi vil støtte børns selvudvikling. Via oplæg, artikler og nedskrivelse af oplevede historier fra dagligdagen har vi haft diskussion og dialog, for at sikre implementering af værdierne i den pædagogiske praksis.Pjecen er et udvalg af historier og udsagn og er i dag et vigtigt fundament i den daglige pædagogik.

De overordnede pædagogiske målsætninger - MED FORÆLDRENE

Samarbejdet mellem forældre og personale bygger på gensidig respekt, tillid, forståelse og klare forventninger til hinanden.Vi tager udgangspunkt i, at forældrene kender deres børn bedst og at vi kender børnene bedst som de er, når de er i Svanen. Forældre inddrages altid i forhold vedrørende deres eget barn.Forældre og personale må tale sammen for at forstå hinandens holdninger og respektere hinanden.Det er værdifuldt· at starten i Svanen er højt prioriteret og velorganiseret· at der er faste årlige forældresamtaler, hvis kendetegn er dialog · at forældre er velkomne til at deltage i børnehusets liv en aftalt dag.· at den daglige snak pædagog og forældre er fundamentet for samarbejdet· at forældre og personale i samarbejde kan bidrage ved fælles arrangementer – traditioner i Svanen.Handleplaner for personale og forældresamarbejdet· at der er et højt kommunikations-, informations- og dokumentationsniveau · at der er flere arrangementer der inddrager forældre i Svanens liv· at der afholdes forældremøder· at der er velkomstpjecer til de 3 teams

Fokusværdier for personalepolitikken·

Anerkendelse· Respekt· Omsorg· Engagement· Ansvarlighed· Rummelighed

Herudover er disse værdier også vigtige for os:

Tillid, humor, åbenhed, fællesskab og positivitet.

Forældrebestyrelse

Gensidige forventninger personale- og forældrebestyrelsesmedlemmer

· At dialog er i højsædet

· At vi fungerer som sparringspartnere

· At udgangspunktet er engagement og ønsket om større indsigt i de bevægegrunde vi har for at mene/ sige som vi gør

· At føle sig værdsat og at der gøres brug af de ressourcer som gruppen rummer således at Svanen bliver den bedste af sin slags