Struktur og organisering

Børn og personale

Børnehuset består af 3 teams ud fra børnenes alder og udviklingstrin. De 3 teams er: Vandhullet - Krattet og Hulen.

Når man starter som 1-årig i børnehuset vil man det første års tid være i VANDHULLET. Herefter vil man sammen med sine venner og nogle af de voksne flytte til KRATTET, hvor man efter 1- 2 år vil flytte til HULEN (igen med sine venner og nogle kendte voksne) for at være der de sidste 2 år inden skolestart.

Vandhullet består af 2 vuggestuegrupper med ca. 12 børn i hver.

Krattet består af 1 vuggestuegruppe med de største vuggestuebørn og 1 børnehavegruppe med de mindste børnehavebørn, ca. 30 børn.

Hulen består af 2 børnehavegrupper med ca. 22 børn i hver. Alle børn er i en mindre gruppe, som er sammensat af et bevægelses- og et naturnavn og som også her kan deles op i en mindre grupper ved formiddagsaktiviteterne.

I Vandhullet: Danse-Myg og Hoppe-Frøer.

I Krattet: Sprinter-Myrer og Løbe-Biller.

I Hulen: Klatre-Mus og Liste-Ræve.

Vi vægter at:· børnene hører til i aldersopdelte grupper, som er børnenes trygge base.

Børnene får hermed mulighed for at deltage i aktiviteter tilpasset aldersgruppe og udviklingstrin i løbet af dagen·

mindre grupper fremmer stunder af nærvær og fordybelse i løbet af dagen·

funktionsopdeling fremmer lysten til at bruge Svanens mange forskellige rum·

kendte voksne følger børnene – til næste team eller gennem tiden i Svanen·

kultur- og vidensformidling skal styrke de enkelte teams samt kontinuiteten

 

Personale.

Vi er 13 pædagoger, fordelt med 4 pædagoger og 1-2 pædagogmedhjælpere/studerende, i hvert af de 3 teams.Da vi er en uddannelsesinstitution, har vi 1-2 studerende fra pædagogseminariet, som er hos os et halvt år ad gangen.

Specialpædagog er tilknyttet, hvis der er børn som har særlige behov.

I perioder kan vi have praktikanter i forhold til det rummelige arbejdsmarked.

Hver eftermiddag har vi en køkkenmedarbejder i 2timer, som hjælper med køkkenoprydning.

Et rengøringsselskab gør rent om aftenen.

Kommunikation internt:

Personalets interne kommunikation i det daglige foregår via BørneLynet. Her skrives alle vigtige beskeder som sikrer, at alle kan følge op på informationer og beslutninger.·

Hvert af de 3 team har en teamkoordinator, som er det kommunikative bindeled mellem teamet og ledelsen og der afholdes et ugentlig teamkoordinatormøde.·

Vi har 12 personale- og teammøder i løbet af året af 3 timers varighed.·

Vi har en pædagogisk temalørdag årligt.·

Hvert team har hver eller hver anden uge en times møde til her og nu planlægning/justering.

Alle pædagoger er tovholder for et læreplanstema for hele Svanen og sikrer dermed et systematisk og udviklende arbejde med disse.·

Alle personaler har ansvarsopgaver.·

At der afholdes MedarbejderUdviklingsSamtaler årligt, hvor den enkeltes kompetenceudvikling og ledelses- og teamsamarbejdet bl.a. er i fokus.

At alle pædagoger kan komme på kurser årligt og at vi også afholder kurser internt.