Forældresamarbejde og forældresamtaler

I Svanen lægger vi vægt på et formaliseret samarbejde, der understøtter den lejlighedsvise samtale i dagligdagen.

Som forældre inviteres I til samtaler i Svanen.

Det er personalet, der har overblik over, hvornår det er tid til samtale.

I, som forældre er velkomne til at ønske en samtale, hvis I oplever, at en kort snak i dagligdagen ikke er fyldestgørende.

I Svanen tilbyder vi:

Rundvisning

Foregår for ventelisteforældre én dag i hver måned kl. 9.30-11 ved lederen, alternativt souschefen. Datoerne og, hvordan man tilmelder sig findes på vores hjemmeside.

Familier, der f.eks. er tilflyttere og får tilbudt plads med kort varsel kan lave særlig aftale.

Indhold på rundvisningen:

Fortælling om Svanens profil Grøn-natur/idræt/bevægelse.

Værdier, pejlemærker og det gode forældresamarbejde.

Om tryghed - tillid – dialog i dagligdagen.

Afklare forventninger.

Rundvisning i huset:

Besøg i de 3 teams med børn i forsk. udvikling – Vandhullet/Krattet/Hulen

Reden/Bevægelsesrum/værksteder - legepladsen og Plænen

 

Indkøringssamtale for nye forældre ved primærpædagog(er)

Forældrene inviteres til samtale, når barnet er visiteret til børnehuset, men inden barnet starter.

Formålet er et forhåndskendskab til barn og familie og at få planlagt en god indkøring.

Er det små vuggestuebørn, vil barnet være med. Ældre børn har ingen glæde ved at deltage.

Der er afsat 3 kvarter.

Samtalen:

Indkøringssamtaleskema med vigtigste oplysninger omkring barnet udfyldes af pædagogen.

Forventninger afstemmes. Indkøringen aftales.

Forældre får udleveret Svanens aktuelle pjecer.

 

1. dag for forældre og barn i teamet

Pædagogen, som er ansvarlig for at modtage barnet, er PÅ 100 % og barnet møder mindst én til personale fra teamet.

Aftaler omkring indkøringen genopfriskes, der kan være ændringer.

Pædagogen viser til rette i teamet, garderoben samt opslagstavlen mm

Forældrene udfylder/har udfyldt kartotekskort på BørneLynet.

Den første tid vil den daglige dialog være mere fyldestgørende. Når barnet er faldet til, vil lejlighedsvise beskeder og fortællinger være dagligdag.

 

 

 

Samtaler mellem forældre og pædagog

 

3 måneders samtale

Efter barnets første ca. 3 måneder i børnehuset afholdes forældresamtale med vægt på, hvordan indkøringen er forløbet (bl.a. aflevering/afhentning) samt barnets trivsel i øvrigt.

 

Den årlige Trivselssamtale

Herefter vil der være en dialog mellem forældre og en primærpædagog en gang årligt, hvor barnet er i centrum for samtalen. Pædagogen har forberedt samtalen ud fra Svanens skema, der lægger vægt på barnet udvikling læring og trivsel.

 

Sprogvurdering

Når barnet er mellem 2,10-3,4 år vurderer pædagogerne, om barnet skal sprogvurderes.

Jf. Dagtilbudsloven skal alle børn i alderen omkring 3 år have foretaget en sprogvurdering, hvis der er forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

 

Samtaler udover dette

Ved særligt opståede behov, mistrivsel eller andet vigtigt skal forældre, pædagog(er) og evt. en fra ledelsen aftale ekstra samtaler. Dette kan ønskes af både forældre og pædagoger.

Center for udvikling og pædagogik har ansat fagkonsulenter der, i samråd med forældre, kan deltage i samtaler, eks. tale-høre-, to-sprogskonsulent, Motorikhuset, psykolog, pædagogiske konsulenter.

 

Afsluttende samtale med barnets pædagog

I januar/februar før barnet rykker fra børnehave til SFO 1. maj, holdes en afsluttende trivselssamtale. Pædagogen har forberedt samtalen ud fra Lyngby-Taarbæk Kommunes ’Overgangsskema’. Skemaet udleveres til forældre inden samtalen. Det udfyldte ’Overgangsskema’ er udgangspunktet for dialogen og præsenteres til samtalen. ’Overgangsskemaet’ tilrettes under samtalen af pædagogen.

Svanen sørger for at viderebringe ’Overgangsskemaet’ til skolen.

Er der tvivl i forhold til skolestart, er der indkaldt til samtale med forældre et år forinden og der udarbejdes en handleplan.

 

Et eksempel på de 6 samtaler forældre og pædagog om ”Sofus”:

1.      Indkøringssamtale. Sofus er næsten 1 år

Sofus starter i Svanen som 1årig

2.     3 mdr. ’s samtale. Sofus er nu 1,3 år

Sofus flytter til Krat som 2årig.

Ved overgang fra Vandhul til Krat

3.     Årlig samtale. Sofus er nu 2,5 år

4.     Årlig samtale. Sofus er nu 3,5 år

Sofus flytter til Hulen som 4årig

5.     Årlig samtale. Sofus er nu 4,5 år

6.     Afsluttende samtale. Sofus er nu 5, 10 år

 

 

Sundhedsplejersken tilbyder hjemmebesøg når dit barn er 2½ år

Fra 1. april 2017 vil Sundhedsplejen tilbyde hjemmebesøg når dit barn er 2½ år.

Du/I vil få besked i e-boks.

Gennem leg vil fokus være på barnets trivsel og udvikling - både motorisk, sprogligt og socialt. Men der kan sagtens være andet du/I har behov for at drøfte.
Er der emner ved dette besøg, der er vigtigt at dele med pædagogerne i Svanen?