Det pædagogiske arbejde skal planlægges ud fra seks læreplanstemaer, som tilsammen rummer de forskellige kompetenceområder, som alle børn skal møde i dagtilbud. De seks læreplanstemaer skal være med til at sikre en alsidighed i den pædagogiske praksis.

De seks læreplanstemaer er:                

·         Alsidig personlig udvikling

·         Social udvikling

·         Kommunikation og sprog

·         Krop, sanser og bevægelse

·         Natur, udeliv og science

·         Kultur, æstetik og fællesskab

I dagtilbudsloven er der også opsat nogle pædagogiske mål for hvert læreplanstema, som alle dagtilbud skal arbejde ud fra.

Herunder er de enkelte læreplanstemaer beskrevet samt de to tilhørende mål for hvert tema. Til sidst i mappen konkretiseres vores arbejde med læreplanerne.

 

Svanens arbejde med læreplanerne:

Vi er i gang med nye processer for at kunne tilgodese de ændrede krav i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Vores hidtidige systematiske arbejde fortsætter, for kun ved at være fokuserede på de enkelte temaer, kan vi formå at smelte dem sammen og inddrage dem over hele dagen.

•  Formålet med 6 pædagogiske læreplanstemaer er, at det pædagogiske personale skal sikre, at der i dagtilbuddet bliver sat fokus på alle barnets potentialer og kompetencer for at ruste den enkelte til at begå sig i livet.

•  I tilrettelæggelsen af læringsmiljøer skal der tages hensyn til børns forskellige forudsætninger. Læringen i dagtilbuddet skal bidrage til at sikre en harmonisk overgang internt i huset, når barnet på sin rejse i og med Svanen skifter team og mellem daginstitution, skole- og fritidsliv.

 

For Svanen er det en løbende proces med nye tiltag over året.

Bag denne fremstilling ligger et systematisk arbejde med Planlægnings- og evalueringsguides

2-3 pædagoger på tværs af de 3 teams er tovholdere på et af disse 4 pædagogiske læreplanstemaer:

•    Krop, sanser og bevægelse

•    Natur, udeliv og science

•    Kultur, æstetik og fællesskab

•    Kommunikation og sprog

Tovholderne står for indkøb, litteratur, artikler, planlæggelse af oplæg, indslag til BørneLynet, vedligeholder temamappe for fastholdelse af og inspiration til det pædagogiske læreplanstema.

Tovholderne står for temauger som kan være med særligt fokus på et eller flere læreplanstemaer. Facilitator forestår planlægning af temauger med tovholderne, som herefter udarbejder kompendie med: Hvad skal vi? Hvorfor? Ideer og rammesætning. Dette formidles også til forældre. Alle vil efter temauger udfylde evalueringsskema individuelt. Facilitator forestår planlægning og den samlede evaluering med tovholderne, som herefter formidles til alle. Hvad skal vi gøre anderledes næste gang? Fotos som dokumentation af temauger fra de 3 teams hænges op i Reden.

4 gange årligt er der STOP OP uge i Svanen, hvor pædagoger/tovholdere planlægger og evaluere i mindre grupper om formiddagen. Der vil ikke blive planlagt ture ud af huset eller lavet større projekter. Begrundelsen er, at pædagoger ikke har forberedelsestid og at disse uger højner den pædagogiske kvalitet.