Ny dagtilbudslov som indebærer nogle ændringer og krav med henblik på at give børnefamilierne mere fleksibilitet, styrke kvaliteten i det enkelte dagtilbud og sikre en fælles overordenet national linje for alle dagtilbud.

Loven trådte i kraft 1. juli 2018, men kommunerne har indtil 2020 til at implementere den nye lov.

Den styrkede pædagogiske læreplan

https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf

For at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har en national gruppe af fagpersoner udarbejdet et fælles pædagogisk grundlag som alle dagtilbud skal arbejde ud fra for at styrke børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Grundlaget omhandler leg, læring, børnesyn- og perspektiv, dannelse, forældresamarbejde, pædagogisk læringsmiljø, børnefællesskaber, børn i udsatte positioner og overgange mellem dagtilbud og til skole. Alle dagtilbud skal fortsat udarbejde en pædagogisk læreplan, som skal udgøre rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Det nye er, at alt det pædagogiske arbejde skal tage udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag, som nævnt ovenfor. Af læreplanen skal det fremgå, hvordan dagtilbuddet hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø med leg, planlagte og spontane aktiviteter samt rutiner såsom spisning, bleskift, tage tøj på i garderoben osv.

Som i den tidligere læreplan skal dagtilbuddet stadig arbejde ud fra 6 læreplanstemaer, så børnene udvikler sig personligt, socialt, sprogligt, motorisk samt får oplevelser med natur, udeliv, science, kultur, æstetik og fællesskab.

For de store børnehavebørn skal dagtilbuddet etablere et læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen, og beskrivelse af hvordan det foregår, skal fremgå af læreplanen.

For at understøtte realiseringen af den pædagogiske læreplan har Folketinget afsat en pulje på 164,2 mio til kompetenceudvikling af ledere, pædagoger og dagplejere fordelt mellem landets kommuner efter børnetal. LTK sender derfor alle dagtilbudslederne, souschefer og 2-4 pædagoger fra hver daginstitution afsted på efteruddannelsesforløb. For dagplejen bliver der ligeledes et forløb.